PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 31 stycznia 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. oz.2137), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim , jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia 2019r pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży. Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Kolejne miliony na uzbrojenie strefy!We wtorek 9 maja 2017 roku po kilkuletnich staraniach Burmistrz Nowogardu Robert Czapla pozyskał blisko 2 mln złotych na uzbrojenie nowogardzkiej strefy ekonomicznej w sieć wodno-kanalizacyjną.

Projekt, na który udało się zdobyć pieniądze - „Budowa sieci wod-kan w rejonie inwestycyjnym Wojcieszyn-Miętno”, realizowany jest w ramach Kontraktu Samorządowego, którego Gmina Nowogard, reprezentowana przez burmistrza , jest Liderem. Oprócz Nowogardu, Kontraktem Samorządowym objęte są Gminy Osina, Maszewo oraz Powiat Goleniowski.

Inwestycje w postaci budowy sieci wodnej i kanalizacyjnej są efektem współpracy władz gminy ze środowiskiem biznesowym i zgłaszanymi potrzebami przez przedsiębiorców, którzy zainteresowani są lokalizacją swojej działalności gospodarczej w strefie inwestycyjnej. Wśród firm, które są zainteresowane lokalizacją działalności w strefie można wymienić Irontech Sp. z o.o., która z uwagi na brak infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w strefie inwestycyjnej na przedmiotowym terenie, czasowo wynajmuje halę w Goleniowie. Firma ta w dalszym ciągu oczekuje na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Nowogardzie.  

Aktualnie przygotowywane są dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie, a realizacja projektu powinna zakończyć się jeszcze w tym roku.

Jest to kolejna inwestycja z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych zmierzająca do kompleksowego zagospodarowania strefy – w 2015 r. Burmistrz Robert Czapla pozyskał   1 343 015,00 zł na budowę drogi dojazdowej do terenu strefy.