sesja3Na środę, 7 lutego br., na wniosek burmistrza Roberta Czapli, zwołana została ponownie sesja Rady Miejskiej. 

Aby sesja Rady Miejskiej mogła się odbyć, musi być na sesji obecnych minimum 11 z 21 radnych. W piątek, 19 stycznia br., przyszło ich zaledwie 9, dlatego też, z braku kworum (lac. quorum), styczniowa sesja się nie odbyła.

Zwołanie obecnej sesji podyktowane jest koniecznością podjęcia uchwał w następujących sprawach:

***

1. Zmian w budżecie gminy na rok 2018 – uchwała ta zabezpiecza zobowiązania finansowe gminy na zadania inwestycyjne, których realizacja rozpoczęła się jeszcze w roku 2017. Wśród nich są:

- projekt budowy parkingów przy ul. 5 Marca - 16.974 zł

- wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego w Olchowie - 27.694 zł

- budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Słajsinie – 6.000 zł

- budowa placu zabaw w Konarzewie – 48.958 zł

- budowa placu zabaw w Wierzbięcinie – 3.690 zł

- budowa siłowni zewnętrznej w Błotnie przy Szkole Podstawowej – 23.684 zł.

***

2. Przeznaczenie dotacji w wysokości 20.000 zł dla parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Żabowie, na wykonanie prac konserwatorsko - budowlanych zabytkowego kościoła filialnego pw. św. Kazimierza w Boguszycach. Koszt planowanych prac konserwatorskich to kwota łączna 40.000 zł. Mieszkańcy sami zebrali na ten cel 20.000 zł, tak więc dotacja z gminy pozwoli na przeprowadzenie ww. prac.

***

3. Przyjęcie projektów uchwał w sprawie trybu i rozliczania dotacji, podstawy obliczania dotacji, zakresu danych, jakie mają być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji oraz trybu i zakresu kontroli pobierania i wykorzystywania tychże dotacji przez przedszkola i placówki przedszkolne publiczne i niepubliczne, które nie są prowadzone przez Gminę. Ponieważ z dniem 1 stycznia 2018 r., zaczęły obowiązywać nowe zapisy w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, wystąpiła więc konieczność uchwalenia uchwał, które będą uwzględniać wspomniane nowe zapisy.

***

4. Rozpatrywana będzie również skarga mieszkańca na decyzję Rady Miejskiej w Nowogardzie odnośnie planu zagospodarowania przestrzennego, w części dotyczącej działki nr 120/05, położonej przy ul. Bohaterów Warszawy 71E.

***

Mamy nadzieję, że tym razem radni będą obecni na zwołanej sesji.

O wynikach głosowań poinformujemy Państwa niezwłocznie. (ps)