Gmina Nowogard w trybie art 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.) zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonawstwo operatów szacunkowych nieruchomości gminy Nowogard

  • Zamówienie obejmuje: wykonawstwo wycen nieruchomości na rzecz gminy Nowogard w roku 2018.
  • Termin składania ofert – Urząd Miejski w Nowogardzie, 72-200 Nowogard, plac Wolności 1, pokój nr 5 w terminie do dnia 19 lutego 2018r. do godz. 1400. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 1430 w sali obrad Rady Miejskiej.
  • Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 r.
  • Ogłoszenie wraz z formularzem cenowym, można pobrać w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, pokój nr 206 bądź ze strony internetowej Urzędu www.bip.nowogard.pl.

Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla