PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

Strefa
 Zapraszamy do galerii zdjęć

Rata za alkohol do 31 maja 2018

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2018 r. II raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Gmina Nowogard w trybie art 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.) zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonywanie prac geodezyjnych na terenie miasta i gminy Nowogard.

  • 1. Zamówienie obejmuje: scalenie działek, podział działek, wznowienie i stabilizacja granic działek.
  • 2. Termin składania ofert – Urząd Miejski w Nowogardzie, 72-200 Nowogard, plac Wolności 1, pokój nr 5 w terminie do dnia 19 lutego 2018 r. do godz. 1430. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 1445 w sali obrad Rady Miejskiej.
  • 3. Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 r.
  • 4. Ogłoszenie wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia można pobrać w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, pokój nr 206 bądź ze strony internetowej Urzędu www.bip.nowogard.pl

Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla