Gmina Nowogard w trybie art 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.) zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonywanie prac geodezyjnych na terenie miasta i gminy Nowogard.

  • 1. Zamówienie obejmuje: scalenie działek, podział działek, wznowienie i stabilizacja granic działek.
  • 2. Termin składania ofert – Urząd Miejski w Nowogardzie, 72-200 Nowogard, plac Wolności 1, pokój nr 5 w terminie do dnia 19 lutego 2018 r. do godz. 1430. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 1445 w sali obrad Rady Miejskiej.
  • 3. Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 r.
  • 4. Ogłoszenie wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia można pobrać w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, pokój nr 206 bądź ze strony internetowej Urzędu www.bip.nowogard.pl

Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla