images/2018/02/07_Wyszomierz_wybory
W styczniu br. do Urzędu Miejskiego w Nowogardzie wpłynął wniosek podpisany przez część mieszkańców sołectwa Wyszomierz o zwołanie zebrania, celem odwołania obecnego sołtysa.  Powodem, jaki podali podpisani pod wnioskiem mieszkańcy w liczbie znacznie przewyższającej wymaganą w statucie sołectwa 1/10 uprawnionych do udziału w głosowaniu, było m.in. niezadowolenie z pracy sołtysa Andrzeja Kani.

***
Wobec złożonego wniosku, w dniu 7 lutego br. w budynku OSP zebrali się mieszkańcy w celu oddania swoich głosów nad odwołaniem sołtysa Wyszomierza. Zebraniu mieszkańców przewodniczył Zastępca Burmistrza Nowogardu Krzysztof Kolibski. Obecna była również odpowiedzialna za sprawy rolnictwa i wsi, podispektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Rolnictwa UM w Nowogardzie - Beata Wojewoda.
W skład komisji skrutacyjnej spośród obecnych mieszkańców weszli poprzez osobiste zgłoszenie: Rafał Kłys, Małgorzata Kopka i Anetta Nowak. Karta do głosowania zawierała dwie opcje „za” oraz „przeciw” odwołaniu sołtysa. Każdy głosujący mógł oddać jeden ważny głos.
Uprawnionych do głosowania w sołectwie Wyszomierz jest 230 osób. Wg listy obecności w zebraniu wzięło udział 86 osób i tyle samo wydano kart do głosowania. W głosowaniu oddano ogółem 86 głosów ważnych, z czego 24 głosy za odwołaniem sołtysa, a 62 głosy przeciw. Na podstawie otrzymanych głosów sołtys sołectwa Wyszomierz Andrzej Kania nie został odwołany i będzie zarządzać sołectwem przez kolejny rok.
***
Tak wyjątkowa sytuacja, jak wniosek mieszkańców o odwołanie sołtysa sołectwa nie miała w Gminie miejsca od wielu lat. Fakt, iż sołtys Andrzej Kania zachował dotychczasowe stanowisko przy 24 głosach mieszkańców sołectwa Wyszomierz, którzy byli za jego odwołaniem, świadczyć może, iż otrzymał on od swoich wyborców zarówno przysłowiową „żółtą kartkę” jak i swoisty kredyt zaufania.
Po podliczeniu głosów Zastępca Burmistrza Krzysztof Kolibski pogratulował sołtysowi Kani wyniku głosowania i życzył dobrych wyników pracy. (bs)