PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 31 stycznia 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. oz.2137), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim , jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia 2019r pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży. Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

chodnikSzanowni Mieszkańcy, w zawiązku z pytaniami dotyczącymi przejścia dla pieszych przy nowym chodniku w Warnkowie, informujemy, iż projekt chodnika został zaopiniowany i zatwierdzony przez zarządcę tej drogi tj. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Zgodnie z informacjami przekazanymi nam przez ZZDW w Koszalinie i Urząd Marszałkowski w Szczecinie informujemy, iż chodnik przebiega między innymi przez obszar zabudowany, gdzie maksymalna dopuszczalna prędkość z jaką mogą poruszać się pojazdy to 50 km/h. W ciągu chodnika przy ul. Tadeusza Kościuszki, w celu przejścia na drugą stronę wyznaczono przejście sugerowane. Znajduje się ono w miejscu obniżonego krawężnika i nie jest oznakowane znakami poziomymi ani pionowymi. Zasady funkcjonowania ruchu na przejściach sugerowanych określa Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W tym miejscu przejścia sugerowanego obowiązują ogólne przepisy ruchu drogowego. W takich miejscach piesi nie mają pierwszeństwa przed pojazdami. Piesi, chcąc przejść przez jezdnię mają obowiązek zwrócić szczególną uwagę na pojazdy oraz możliwość przekroczenia drogi w sposób bezpieczny. (red)