PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 31 stycznia 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. oz.2137), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim , jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia 2019r pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży. Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

opsW środę, 10 października br. dzięki staraniom burmistrza Roberta Czapli Gmina pozyskała  dodatkowe fundusze z Kuratorium Oświaty na wsparcie uczniów z rodzin potrzebujących pomocy z terenu gminy. Przypomnijmy: w maju br. zgodnie z umową  zawartą z Wojewodą Zachodniopomorskim burmistrz Robert Czapla pozyskał 163.454 tysięcy złotych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych dla niemal 300 uczniów z terenu gminy. Teraz kwota ta, powiększyła się o dodatkowe 123.167 złotych, które także będą przeznaczone na wsparcie dzieci i młodzieży z rodzin potrzebujących, w celu zrównania ich szanse na zdobycie dobrego wykształcenia i startu w dorosłe życie. Pozyskane pieniądze umożliwią uczniom m. in. dostęp do bezpłatnych podręczników czy materiałów edukacyjnych a także zajęć wyrównawczych lub realizowanych poza szkołą. Aktualnie złożono w OPS kolejne 234 wnioski o przyznanie pomocy. Przypomnijmy: wniosek o stypendium szkolne mogą złożyć, do dnia 15 września danego roku szkolnego m. in. rodzice ucznia, których sytuacja kwalifikuje do uzyskania dla niego pomocy ale także samodzielnie uczeń pełnoletni lub dyrektor szkoły. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie, do którego trafi pozyskane przez burmistrza wsparcie dla uczniów, rozdysponuje środki zgodnie z potrzebami uczniów do końca br. (BS, fot. archiwum)