PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 31 stycznia 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. oz.2137), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim , jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia 2019r pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży. Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.


ses1Każdego roku, burmistrz składa projekt budżetu do 15 listopada do Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO), która wydaje opinię nad jego prawidłowością oraz radnym Rady Miejskiej.

Z dokumentów przesłanych z RIO w grudniu 2018 roku wynika, że instytucja ta, kontrolująca wydatki z pieniędzy publicznych przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego w naszym województwie, zaopiniowała pozytywnie przedłożone przez Burmistrza Nowogardu następujące dokumenty: projekt budżetu gminy Nowogard na rok 209, projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowogard oraz w sprawie możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej. To informacja dla radnych, że przedstawione im do uchwalenia projekty zostały przygotowane zgodnie z obowiązującym prawem i stanem faktycznym.

16 stycznia br., na środowej sesji Rady Miejskiej, przewidziane jest II czytanie budżetu oraz głosowanie nad nim. Przypomnijmy, że pierwsze czytanie projektu budżetu gminy na rok 2019 miało miejsce podczas grudniowej sesji, w dniu 18 grudnia. Wtenczas radni stawiali odnośnie projektu szereg pytań, na które odpowiadał burmistrz Robert Czapla i skarbnik Marcin Marchewka. Jednak radni podczas tej grudniowej sesji nie złożyli żadnych wniosków do omawianego projektu.

***

Budżet gminy to pieniądze przeznaczone na oświatę, na utrzymanie dróg gminnych, na organizacje pozarządowe, rozwój sportu w gminie, rozwiązywanie problemów społecznych, na działalność kulturalną, ale to również na podwyżki dla pracowników gminy. W tym budżecie znajdują się również diety dla radnych.

***

Jaki będzie jego ostateczny kształt, będziemy Państwa informować na bieżąco. (ps)