W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie w mediach doniesieniami o sfinansowaniu przez Zarząd Budynków Komunalnych zakupu nośnika reklamowego, tj. ekranu LED znajdującego się przy skrzyżowaniu ulic 700 Lecia i 3 Maja w Nowogardzie środkami pochodzącymi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pragnę w imieniu ZBK oświadczyć, że sytuacja taka nie miała miejsca oraz wyrazić zdziwienie faktem, iż nowogardzcy radni Prawa i Sprawiedliwości oraz komitetu NOWA podają takie informacje do publicznej wiadomości bez jakiejkolwiek ich formalnej weryfikacji w ZBK.

Zakupu wzmiankowanego urządzenia dokonano w maju 2019 r., zaś jego remont, polegający na wymianie matrycy odbył się w grudniu tegoż roku, natomiast przejęcie przez gminę Nowogard od Zarządu Budynków Komunalnych ogółu spraw związanych z gospodarką odpadami komunalnymi miało miejsce wcześniej, tj. jeszcze w dniu 15 marca 2019 r. Oczywistym jest zatem, że nabycie przez ZBK urządzenia nie mogło zostać sfinansowane ze środków pochodzących z wnoszonych przez Mieszkańców gminy Nowogard opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdyż w momencie zakupu dysponentem całości środków pochodzących z tejże opłaty oraz rachunku bankowego na którym je zdeponowano nie był ZBK, a gmina Nowogard.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż radni PiS oraz NOWEJ, rozpowszechniający taką informację sami brali 15 marca 2019 r. udział w głosowaniu nad przyjęciem uchwały nr. Nr IV/38/19 w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019, która weszła w życie w dniu jej podjęcia i w której dokonano przejęcia od ZBK ogółu środków finansowych pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zakładając, że radni owi zapoznali się z treścią tejże uchwały przed jej uchwaleniem, musieli być świadomi faktu, że urządzenia nie zakupiono ze środków z opłaty za gospodarowanie odpadami, gdyż zostały one już wcześniej w całości przekazane gminie. Wszelkie zatem próby przekonywania jej Mieszkańców jakoby było inaczej, należy uznać za nie licujące z powagą radnego, celowe wprowadzanie ich w błąd, w nadziei zdyskredytowania bądź wywarcia nacisku na organ wykonawczy gminy.

Z poważaniem,
Kierownik ZBK
Karol Brzeczek