W związku ze zmianą od dnia 23.06.2020 r. przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zmieniły się zasady umarzania pożyczek. (art. 77 pkt 39 - Dz. U z 2020 r poz. 1086).

Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia  pożyczki (wypłaty środków), a zatem w okresie tym działalność nie mogła być zawieszona lub zlikwidowana. Nie spełnienie powyższego warunku spowoduje obowiązek spłaty pożyczki na podstawie przygotowanego przez Urząd harmonogramu.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami umorzenie pożyczki nastąpi z urzędu, bez konieczności składania wniosku o umorzenie. Spełnienie warunku umorzenia zweryfikuje urząd pracy na podstawie danych zawartych w rejestrach instytucji publicznych.

Powyższe zmiany dotyczą także umów o udzielenie pożyczki, zawartych przed wejściem w życie niniejszej ustawy (art. 97 ust.3 powyższej ustawy).

Referat ds. Organizacyjno-Administracyjnych
Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie
ul. Zakładowa 3, 72-100 Goleniów
tel.: (91) 418 20 98