Uwaga: Właściciele nieruchomości zamieszkałych winni zadbać o to, aby dotychczas obowiązujące umowy na wywóz odpadów komunalnych zostały wypowiedziane ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r. (wypowiedzenie umowy należy złożyć dotychczasowemu odbiorcy do dnia 31 marca 2013 r.)

WZÓR WYPOWIEDZENIA UMOWY