STAWKI MIESIĘCZNEJ OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE NOWOGARD
zgodnie z Uchwałą nr XXII/196/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2012 r.

WIELKOŚĆ GOSPODARSTWA DOMOWEGO

STAWKA OPŁATY ZA ODPADY ZMIESZANE*

STAWKA OPŁATY ZA ODPADY SELEKTYWNE**

MAŁE (1-2 osoby)

35 zł

27 zł

ŚREDNIE (3-5 osób)

53 zł

41 zł

DUŻE (6 osób i więcej)

65 zł

50 zł

 

 

 

* Gromadzenie odpadów w sposób zmieszany oznacza, że wszystkie odpady komunalne powstające w gospodarstwie domowym trafiają do jednego - zbiorczego pojemnika.

** Gromadzenie odpadów w sposób selektywny oznacza wydzielanie z odpadów zmieszanych następujących frakcji: papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych, odpadów ulegających biodegradacji i odpadów zielonych, które będą odbierane bezpośrednio z nieruchomości.

Dokumenty - dot. odpadów