Zakup pojazdu gaśniczego dla OSP Błotno

PROJEKT:
„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Błotno - Gmina Nowogard”
Współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 4 Infrastruktura środowiska
Działanie 4.5 Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom
Poddziałanie 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom
Umowa nr UDA-RPZP.04.05.02-32-015/14-00
DOFINANSOWANIE: 401 084,05 PLN

Sprzedaż kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie - BIP

  1. Przetarg na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów, zniczy i stroików w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie odbędzie się w dniu 23 października 2017 w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Pl. Wolności 1 w sali posiedzeń Rady Miejskiej o godzinie 9:00.
  2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 160 zł (sto sześćdziesiąt  złotych) za każde licytowane miejsce do sprzedaży najpóźniej do dnia 20 października 2017

burmistrz aneks2W środę, 14 stycznia br., burmistrz Robert Czapla podpisał aneks do umowy, którą podpisał w Koszalinie 24 listopada 2014 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie wkładu własnego Gminy Nowogard na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Błotno. Ówczesna umowa dotyczyła dofinansowania w wysokości 35 000 zł, zaś podpisany aneks do umowy opiewa na dodatkową kwotę w wysokości 40 000 zł.

Łącznie, gmina Nowogard, na zakup nowego samochodu strażackiego dla OSP Błotno pozyskała z WFOŚiGW kwotę 75 000 zł, zaś z Urzędu Marszałkowskiego 400 000 zł. Wkład własny gminy na zakup wozu to 166 000 zł.

Już w najbliższym tygodniu, zakupiony przez gminę Nowogard wóz strażacki za łączną kwotę 642 000 zł, zostanie oficjalnie przekazany przez burmistrza Nowogardu strażakom z OSP Błotno.

Piotr Suchy