roc informacjaNiby wszyscy wiemy, jak postępować, by uniknąć pożaru. Wydaje się nam to oczywiste. A jednak każdego dnia ogień wybucha setki razy. Palą się domy, przepada mienie, giną ludzie i zwierzęta.

Dlatego, aby uniknąć nieszczęścia zawsze warto przypomnieć sobie i zapamiętać podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego.

ZADBAJ O WŁASNĄ DROGĘ EWAKUACJI PODCZAS POŻARU ! ! !

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009r., Nr 178, poz. 1380 z późniejszymi zmianami) określa:
Art.3.1. Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystające ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu są obowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniom.
Art.4.1. Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:

 1. przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
 2. wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
 3. zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
 4. zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;
 5. przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;
 6. zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;
 7. ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Art.9. Kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz: centrum powiadamiania ratunkowego lub jednostkę ochrony przeciwpożarowej bądź Policję bądź wójta albo sołtysa.

A TY ! ! !

  1. nie zakładaj krat na:
 • drzwi i okna, na klatkach schodowych i przejściach między nimi,
 • wyjściach na dach,
 • krata utrudnia ewakuację podczas pożaru oraz wydłuża czas oczekiwania na pomoc strażaków,
  2. jeżeli bardziej boisz się złodziei niż pożaru zakładaj kraty:
 • które można otworzyć od wewnątrz,
 • klucz pozostaw w umówionym miejscu, znanym wszystkim domownikom,
 • pamiętaj, że podczas pożaru może to być jedyna droga ewakuacji – mieszkanie będzie silnie zadymione, a spanikowani domownicy mogą zapomnieć, gdzie znajduje się klucz,
  3. nie zastawiaj sprzętami:
 • korytarzy,
 • dojść do mieszkań
 • utrudnić tym możesz drogę ewakuacji oraz dojście lub dojazd ratownikom.